Voorwaarden Koops Makelaardij

 • Verhuur- en verkoopvoorwaarden
 • Inschrijvingsvoorwaarden
 • Algemene voorwaarden

- Verhuur- en verkoopvoorwaarden van Koops Makelaardij B.V. -

Koops Makelaardij is een verhuur- en verkoopspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen verhuurders en huurders of handelt in opdracht van een verkoper of koper. Koops Makelaardij is gevestigd op de volgende locaties:
Koops Makelaardij Haarlem

Gedempte Oude Gracht 152A, 2011 GX Haarlem - KVK 56794886
Koops Makelaardij Amstelveen

Rembrandtweg 161A, 1181 GG Amstelveen - KVK 76927601
Koops Makelaardij Amsterdam

Nassaukade 300H, 1053LN Amsterdam - KVK 77179145
Koops Makelaardij Leiden
Bargelaan 200, 2333 CW Leiden - KVK 64389669

1. Toepasselijkheid

Deze Verhuur- Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Koops Makelaardij en de Verhuurder en/ of Verkoper.

2. Definities
Koops Makelaardij
: de (rechts) persoon die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de opdrachtgever aanvaardt.
De verhuurder en/of verkoper c.q. eigenaar woning:
de (rechts) persoon die de opdracht tot het vinden van een geschikte huurder of geschikte koper voor de te verhuren of te verkopen woonruimte, kantoorruimte en/of bedrijfsruimte aan Koops Makelaardij heeft verstrekt.

3. Toelichting verklaringen
Koops Makelaardij:
Koops Makelaardij en haar werkmaatschappij (-en).
De website
van Koops Makelaardij is: www.koopsmakelaardij.nl
Het algemene e-mail adres van Koops Makelaardij is: info@koopsmakelaardij.nl
Relaties:
de ingeschreven aspirant huurders, kopers en de eigenaren van de aangeboden onroerende zaken.

4. Inhoud van de opdracht bij bemiddeling
4.1 Onverlet hetgeen is beschreven in de artikelen 6 t/m 11 van deze verhuur- en verkoopvoorwaarden zijn op de overeenkomst van verhuur- of verkoopbemiddeling tussen Koops Makelaardij en de verhuurder of verkoper de artikelen 4 en 5 van toepassing.

4.2 Onder een overeenkomst van opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Koops Makelaardij in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de verhuurder en huurder en/ of koper en verkoper, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door verhuurder of verkoper gegeven specificaties wordt voldaan.

4.3 De verhuurder of verkoper en Koops Makelaardij beogen niet dat Koops Makelaardij door de verhuurder of verkoper wordt gevolmachtigd, zoals is verwoord in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Koops Makelaardij uit hoofde van een lastgeving voor rekening van de verhuurder of verkoper rechtshandelingen kan verrichten, zoals is verwoord in artikel 7:414 BW.

5. Vergoeding bij bemiddeling
5.1 De verhuurder of verkoper is over het algemeen de volledige vergoeding (uitzonderingen daargelaten) voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de verhuurder of verkoper, die zijn object heeft laten opnemen op de website van Koops Makelaardij een (huur c/q koop) overeenkomst tot stand komt.

5.2 De verhuurder of verkoper is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Koops Makelaardij en de verhuurder of verkoper (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door Koops Makelaardij verrichte diensten.

5.4 Indien een koopoptie in de huurovereenkomst wordt opgenomen c/q is overeengekomen, is de verhuurder (ook na verlenging van de huurovereenkomst) een eenmalige vergoeding voor de verkoopbemiddeling verschuldigd indien deze koopoptie wordt geëffectueerd. De gereduceerde vergoeding is 0,5 procent van de overeengekomen c/q te berekenen koopsom vermeerderd met BTW (thans 21%) en is verschuldigd bij het notarieel transport.

5.5.Bij verkoop van het te huur aangeboden woonhuis bedraagt de bemiddelingsvergoeding (courtage) 1,50 procent van de koopsom vermeerderd met BTW. Bij verkoop van het te huur aangeboden winkel en/of andere bedrijfsruimte bedraagt de bemiddelingsvergoeding 1,85 procent van de koopsom vermeerderd met 21% BTW.

6. Opdracht Algemeen
6.1 De verhuurder of verkoper zal aan Koops Makelaardij al zijn bekende informatie en bescheiden verstrekken die benodigd zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en verhuurder of verkoper staat in voor de juistheid daarvan.
6.2 Koops Makelaardij zal gedurende de opdracht tussentijds in overleg treden met de verhuurder of verkoper betreffende de stand van zaken en zo nodig nader adviseren.
6.3 Iedere verhuur- of verkoopopdracht wordt geacht te zijn gegeven aan Koops Makelaardij, ook indien de verhuurder of verkoper uitdrukkelijk de wens heeft uitgesproken dat één van de medewerkers van Koops Makelaardij de opdracht zal uitvoeren.
6.4 De verhuurder of verkoper onthoudt zich van alle activiteiten (waaronder begrepen rechtstreekse onderhandelingen met derden) die de opdracht aan Koops Makelaardij kunnen doorkruisen en/of die Koops Makelaardij in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

7. Hoogte vergoeding en betaling
7.1 De in de opdrachtbevestiging c.q. verkoopopdracht genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW) omvat de vergoeding van de door Koops Makelaardij gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald.
7.2 De verhuurder heeft Koops Makelaardij gemachtigd zijn verhuurkosten (advertenties, drukwerk, mailingen e.d.), die in overleg gemaakt zijn, te verrekenen met de ontvangen eerste huurtermijn en de waarborgsom zoals aangegeven in de opdracht tot dienstverlening. Indien de eerste huurtermijn en/of de waarborgsom rechtstreeks aan de verhuurder zijn betaald/ overgemaakt dan dient de betaling van de kosten van verhuurbemiddeling te geschieden binnen 7 werkdagen 7.3 na ontvangst van de verhuur bemiddelingsnota.
7.3 De verkoper zal een verkoopnota ontvangen welke verrekend zal worden bij de notaris. De verkoopcourtage zal door de notaris, na passerdatum, aan Koops Makelaardij worden voldaan. Bij verkoop kunnen tussentijdse facturen, voor passeerdatum overeengekomen worden. Bijvoorbeeld het doorberekenen van kosten zoals Funda, advertenties in kranten of andere media of de zogeheten opstartkosten.
7.4 De verhuurder of verkoper stemt ermee in dat Koops Makelaardij zijn verkoopbemiddelingskosten (courtage) vermeldt in artikel 5.5. van deze Verhuurvoorwaarden alsmede de overige verkoopkosten (advertenties, drukwerk, kadastrale recherche, bodem - en funderingsonderzoek etc.) indient bij de transportnotaris. De verhuurder of verkoper machtigt hierbij de transportnotaris de totale bemiddelingskosten te verrekenen met de verkoopopbrengst en aan Koops Makelaardij uit te betalen.
7.5 Bij niet-betaling is de verhuurder of verkoper zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zal de wettelijke rente verschuldigd zijn voor iedere dag dat de betaling uitblijft. Bovendien zal de verhuurder buitengerechtelijke incassokosten (ter dekking van advocaat - en/of deurwaarder -kosten, griffierechten e.d.) verschuldigd zijn van 20% van het bemiddelingsvergoeding met een minimum van € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro).

8. Looptijd
8.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht (mondeling, schriftelijk, e-mail) aan Koops Makelaardij is verstrekt.
8.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.
8.3 De verhuurder of verkoper is bevoegd om deze overeenkomst tijdelijk op te schorten of schriftelijk op te zeggen.
8.4 Koops Makelaardij is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, indien:
a) de verhuurder of verkoper in strijd handelt met enige bepaling van deze Verhuur- verkoopvoorwaarden, de Algemene Voorwaarden dan wel met andere tussen Koops Makelaardij en de verhuurder of verkoper gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, onverminderd het recht van Koops Makelaardij op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
b) in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
c) indien er naar het oordeel van Koops Makelaardij sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Koops Makelaardij en de Opdrachtgever;
d) indien de verhuurder of verkoper commercieel negatief in de publiciteit geraakt;
e) indien blijkt dat de verhuurder of verkoper aan Koops Makelaardij onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst en die van dien aard zijn dat, indien Koops Makelaardij met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet zou zijn aangegaan;
f) indien er sprake is van andere (voorheen onbekende) omstandigheden die zich naar het oordeel van Koops Makelaardij verzetten tegen voortzetting van de overeenkomst.
8.5 Onverlet de verplichting van de verhuurder of verkoper om de door Koops Makelaardij gemaakte onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Koops Makelaardij is beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder begrepen een nalaten - plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Koops Makelaardij beperkt tot het bedrag van haar overeengekomen c/q ontvangen honorarium (excl. BTW) met een maximum van € 5.000,--.
9.2 De verhuurder of verkoper vrijwaart Koops Makelaardij tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Koops Makelaardij voor en in opdracht van de verhuurder of verkoper heeft verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Koops Makelaardij.
9.3 Koops Makelaardij is nimmer aansprakelijk voor geschillen tussen huurder en verhuurder over de hoogte van de huurprijs alsmede niet voor eventuele gevolgen van een uitspraak van de Huurcommissie en/of de bevoegde rechter inzake de (hoogte van de) huurprijs en/of servicekosten.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
10.1 Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

11. Diversen
11.1 Wijzigingen in of afwijkingen van deze Verhuur- en verkoopvoorwaarden, tussen partijen gesloten overeenkomst (-en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.
11.2 Indien een gedeelte van deze Verhuur- verkoopvoorwaarden nietig en/of niet bindend wordt verklaart heeft dit niet tot gevolg dat de Verhuur- Verkoopvoorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht in haar geheel nietig c.q. onverbindend is/zijn. In plaats van de nietige of niet bindende bepaling zullen partijen een regeling treffen, die de bedoeling van partijen met het door hen nagestreefde economische resultaat op een juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
11.3 Voor zover in deze Verhuur- Verkoopvoorwaarden en/of overeenkomst van opdracht niet anders is bepaald, zijn de in deze Verhuur- Verkoopvoorwaarden en/of de overeenkomst van opdracht beschreven rechten en verplichtingen van verhuurder of verkoper niet deelbaar (iedere mede-eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk) en/of overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van Koops Makelaardij.
11.4 Bij verhuur van de eigen woning komt de fiscale aftrek van de hypotheekrente en de bijtelling van het huurwaardeforfait te vervallen.
11.5 Indien enige bepaling in de tussen Koops Makelaardij en de verhuurder gesloten overeenkomst in strijd is met enige bepaling van deze Verhuur- Verkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling van de overeenkomst.


- Inschrijvingsvoorwaarden van Koops Makelaardij B.V. -

Koops Makelaardij B.V. is een verhuur- en verkoopspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen huurders en verhuurders of handelt in opdracht van een koper of verkoper.

Voorwaarden Inschrijving

1. Toelichting verklaringen
Koops Makelaardij B.V.:
Koops Makelaardij en haar werkmaatschappij (-en).
De website
van Koops Makelaardij is: www.koopsmakelaardij.nl
Het e-mail adres
van Koops Makelaardij is: info@koopsmakelaardij.nl
Ingeschrevene:
de (rechts) persoon die zich bij Koops Makelaardij als woningzoekende heeft
Ingeschreven en Koops Makelaardij in de arm neemt in de zoektocht naar een geschikte woning.

2. Inschrijving
2.1. De inschrijving geeft een ingeschrevene recht op toegang tot het actuele huur- en koopaanbod van Koops Makelaardij.
2.2. De inschrijving via internet en/of ten kantore van Koops Makelaardij is geldig gedurende een periode van twaalf maanden. De inschrijving wordt pas actief indien Koops Makelaardij alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid ingevuld heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de Inschrijvings- voorwaarden. De ingeschrevene geeft Koops Makelaardij toestemming om voor hem of haar te bemiddelen. De inschrijving zelf is gratis.
2.3. Koops Makelaardij heeft het recht om de inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot zijn/haar account tijdelijk te blokkeren, indien de ingeschrevene de juiste invoer van gegevens aan Koops Makelaardij niet volledig nakomt.
2.4. Na inschrijving wordt de ingeschrevene aangesloten op de e-mail service van Koops Makelaardij. De ingeschrevene ontvangt zijn/haar persoonlijke inloggegevens voor de internetsite van Koops Makelaardij inzake informatie met betrekking tot het huren van woonruimte.
2.5. Koops Makelaardij behoudt zich het recht voor om de Inschrijvingsvoorwaarden en tarieven te wijzigen en/of aan te passen. Indien de tarieven worden verhoogd, zijn deze verhoogde tarieven alléén van toepassing voor nieuwe inschrijvers.
2.6. Op verzoek van ingeschrevene worden de schriftelijke inschrijvingsvoorwaarden van Koops Makelaardij toegezonden. Deze inschrijvingsvoorwaarden kan men ook downloaden van de website: www.koopsmakelaardij.nl
2.7. Het inschrijven bij Koops Makelaardij is geen garantie tot het vinden van een (geschikte) woonruimte.

3. Bemiddelingsopdracht - zoekopdracht huurwoning of koopwoning
3.1. De inschrijver bij Koops Makelaardij geeft een opdracht tot het bemiddelen in het zoeken van woonruimte die grotendeels of geheel voldoen aan de opgegeven selectie voorkeuren. De geselecteerde informatie is slechts algemeen van aard en bevat dan ook geen specifieke adviezen betreffende de lopende zoekopdracht.
3.2. Bij interesse van de ingeschrevene voor een bepaalde woning, dient hij/zij dit bij voorkeur telefonisch en eventueel via mail kenbaar te maken aan een medewerker van Koops Makelaardij. Koops Makelaardij verzorgt de afspraken voor vrijblijvende bezichtigingen van de door u geselecteerde woningen. Bij bezichtigingen wordt de ingeschrevene vergezeld door een medewerker van Koops Makelaardij, die zorgt voor de rondleiding.
3.3. Nadat een ingeschrevene passende woonruimte heeft gevonden, is de ingeschrevene een geen vergoeding voor de huurbemiddeling verschuldigd.
3.4. Indien een koopoptie in de huurovereenkomst wordt overeengekomen, is de ingeschrevene (ook na verlenging van de huurovereenkomst) een eenmalige vergoeding voor de koopbemiddeling verschuldigd indien deze koopoptie wordt geëffectueerd. De gereduceerde vergoeding is 0,5 procent van de overeengekomen c/q te berekenen koopsom vermeerderd met BTW (thans 21%) en is verschuldigd bij het notarieel transport.
3.5. Bij aankoop van het te huur aangeboden woonhuis bedraagt de bemiddelingsvergoeding (courtage) 1,50 procent van de koopsom vermeerderd met BTW. Bij aankoop van het te huur aangeboden winkel en/of andere bedrijfsruimte bedraagt de bemiddelingsvergoeding 1,85 procent van de koopsom vermeerderd met BTW.

4. Looptijd, beëindiging en uitschrijving
4.1. De inschrijving is geldig voor een periode van één jaar en eindigt automatisch.
4.2.In alle e-mail berichten wordt een zogenaamde uitschrijflink opgenomen, zodat de ingeschrevene zich kan afmelden. Wanneer de ingeschrevene geen (e-) mailingen en/of andere uitingen van Koops Makelaardij wenst te ontvangen, kan ingeschrevene Koops Makelaardij dit meedelen via info@koopsmakelaardij.nl

5. Aanvullende voorwaarden
5.1. De Inschrijvingsvoorwaarden van Koops Makelaardij zijn tevens beschikbaar in de Engelse taal. Bij discrepanties tussen de Nederlandse tekst en de vertaling alsmede bij eventuele geschillen zal de Nederlandse tekst leidend zijn tussen partijen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
6.1. Op alle in het kader van de inschrijving ontstane relaties tussen Koops Makelaardij en ingeschrevenen zijn de Algemene Voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing.
6.2. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit de in bepaling 6.1 omschreven relaties, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

- Algemene Voorwaarden Koops Makelaardij B.V. -

Koops Makelaardij is een verhuur- en verkoopspecialist die bemiddelt in onroerende zaken tussen huurders en verhuurders.

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.koopsmakelaardij.nl en de daarop aangeboden dienstverlening gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van Koops Makelaardij;
1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden kan door verhuurder een huurder een koper of verkoper worden gedownload en/of schriftelijk opgevraagd worden;
1.3 Website: de dienstverlening van Koopsmakelaardij.nl waaronder wordt verstaan het kunnen plaatsen van omschrijvingen en foto’s van de beschikbare te huren woonruimte, kantoorruimte en/of bedrijfsruimte en het verkrijgen van toegang tot, de database met, deze aangeboden woonruimte, kantoorruimte en/of bedrijfsruimte;
1.4 Opdrachtgever c.q. gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Koops Makelaardij een overeenkomst heeft gesloten tot het huren/verhuren/kopen/verkopen van woonruimte, kantoorruimte en/of bedrijfsruimte.
1.5
www.koopsmakelaardij.nl: is de website van Koops Makelaardij;
1.6 info@koopsmakelaardij.nl: is het algemene e-mail adres van Koops makelaardij;
1.7 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Koops Makelaardij op grond waarvan Koops Makelaardij diensten via de website aan de Gebruiker ter beschikking stelt;
1.9 Wachtwoord: de door Gebruiker aan zich zelf toegekende wachtwoord, bestaande uit een combinatie van letters, waarmee, in combinatie met de schuilnaam of inloggegevens, gebruik kan worden gemaakt van de database van Koops Makelaardij.

2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede op al het andere gebruik van de diensten van Koopsmakelaardij.nl.
2.2 Koops Makelaardij is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen.
2.3 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zijn vanaf de wijzigingsdatum van toepassing voor de nieuwe gebruikers en eventueel voor bestaande gebruikers, indien deze wijzigingen in hun voordeel is.
2.4 Koops Makelaardij aanvaardt geen enkele Algemene Voorwaarden van een Gebruiker.
2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn geweest op een eerdere rechtsverhouding tussen Koops Makelaardij en Gebruiker, wordt Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard en/of in strijd is met de (nieuwe) wetgeving, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Koops Makelaardij zal alsdan een nieuwe bepaling opnemen ter vervanging van de nietige/ strijdige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/ strijdige bepaling in acht zal worden genomen.
2.7 Indien er tegenstrijdigheden bepalingen zijn in een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
2.8 Koops Makelaardij is gerechtigd haar rechten en eventuele verplichtingen uit de Overeenkomsten aan een derde partij over te dragen. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden gaat Gebruiker en/of Opdrachtgever hiermee akkoord.

3. Overeenkomst
3.1 Overeenkomst -(en) komt/komen pas tot stand op het moment dat Koops Makelaardij de aanmelding van Gebruiker door middel van een schriftelijke dan wel elektronische bevestiging heeft aanvaard. Koops Makelaardij is gerechtigd een aanmelding te weigeren, zonder dat zij haar redenen van weigering hoeft te vermelden.

4. Dienstverlening
4.1 Op de website www.koopsmakelaardij.nl probeert Koops Makelaardij huurders, verhuurders, kopers en verkopers van woonruimte/ winkels en/of andere bedrijfsruimte tot elkaar te brengen. Koops Makelaardij heeft daarbij slechts een adviserende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen aspirant huurders en verhuurders en/of voor de inhoud van deze overeenkomsten.
4.2 Koops Makelaardij heeft de inhoud van haar website en geplaatste advertenties met de grootste zorg samengesteld en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven en zijn niet bindend. Een deel van de informatie, betreffende ter zake doende juridische zaken, op www.koopsmakelaardij.nl, en/of advertenties is verstrekt door verhuurder/ huiseigenaar. Deze verhuurder of verkoper is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
4.3 Koops Makelaardij biedt via koopsmakelaardij.nl (met eventuele dochtersites www.huurwoning-amsterdam-zuid.nl, www.huurwoning-amstelveen.nl, www.verhuurmakelaaramsterdam.nl) en de daarop door haar zelf geplaatste informatie, voor zover het Nederlands recht zulks toestaat, aan in de bestaande/geziene staat van onderhoud, zonder enige garantie, toezegging of vrijwaring van welke aard dan ook. Er is/zijn geen garantie ’s verstrekt inzake gerechtigdheid tot verhandelbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet inbreuk makend op eigendomsrechten of rechten van derden.

Met name garandeert Koops Makelaardij niet dat:

 • Gebruiker bevoegd is overeenkomsten ten aanzien van de woonruimte of anderszins te sluiten;
 • Gebruiker daadwerkelijk een overeenkomst ten aanzien van de woonruimte zal sluiten.
 • De aangeboden woonruimte van goede kwaliteit en veilig is en voldoet aan de eisen van de huurder en aan alle wettelijke voorgeschreven vereisten;
 • De informatie op koopsmakelaardij.nl juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door de verhuurders opgegeven informatie, inclusief de advertenties;
 • De website van Koops Makelaardij ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,· derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

5. Onderhoud
5.1 Koops makelaardij is gerechtigd koopsmakelaardij.nl (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van koopsmakelaardij.nl, zonder dat hierdoor enig recht van huurder of verhuurder op schadevergoeding jegens Koops Makelaardij ontstaat.

6. Gebruik van de website en verstrekking van informatie
6.1 Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adresgegevens, e-mail adres gegevens en bankrekeningnummer, die voor de uitvoering van de overeenkomst aan Koops Makelaardij dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.

7. Privacy
7.1 Om de gevraagde bemiddeling/diensten te kunnen bieden dient Koops Makelaardij gegevens van personen/zaken te verzamelen. Koops Makelaardij draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8. Spam
8.1 Het gebruikmaken van ten onrechte verkregen persoonsgegevens van Gebruikers die bij www.koopsmakelaardij.nl staan ingeschreven, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mail adressen van Gebruikers is nimmer toegestaan.
8.2 Het is verboden om:

 • iedere vorm van ongevraagde communicatie met Gebruikers;
 • e-mail adressen van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

8.3 Indien een Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.500,- (tweeduizendvijfhonderd euro) per gebeurtenis. Ieder gebruik van gegevens van een ingeschreven Gebruiker bij Koops makelaardij.nl geldt als één gebeurtenis. Koops Makelaardij is gerechtigd om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen.

9. Wachtwoord
9.1 Indien de Gebruiker van Koops Makelaardij het gevraagde Wachtwoord heeft ingevuld bij de inschrijving op de website is hij/zij niet gerechtigd anderen hiervan gebruik te laten maken. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk voor de Gebruiker en/of diens partner.
9.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor ieder gebruik van het Wachtwoord en is aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Website wordt gemaakt. Gebruiker vrijwaart Koops Makelaardij volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Website wordt gemaakt.
9.3 Koops Makelaardij is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Website.

10. Eigendomsrechten
10.1 De eigendomsrechten met betrekking tot www.koopsmakelaardij.nl, waaronder mede begrepen de foto's van objecten, afbeeldingen, teksten, formats, software, databankrechten en de merkrechten (inclusief domeinnamen) zijn eigendom van Koops Makelaardij met uitzondering van het materiaal dat door Opdrachtgever is geleverd in verband met het plaatsen van aanbodinformatie op de website en/of advertenties dan wel in andere reclame uitingen.
10.2 Het is de Gebruiker van de website www.koopsmakelaardij.nl niet toegestaan enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koops Makelaardij, op welke wijze ook, te plaatsen op een andere (eigen) website, in een ander document en/of publicatie te verwerken.

11. Uitsluiting

11.1 Koops Makelaardij behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van Koopsmakelaardij.nl en de Overeenkomst met de Gebruiker te ontbinden indien:

 • de Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
 • inbreuk maakt op de rechten van derden;
 • in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
 • de Gebruiker niet binnen 72 uur nadat Koops Makelaardij een e-mail heeft verstuurd om
 • de overeenkomst te bevestigen, heeft ingelogd op www.koopsmakelaardij.nl

12. Overmacht
12.1 Koops Makelaardij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers en/of derden waarvan Koops Makelaardij gebruik maakt.

13. Prijzen en Tarieven
13.1 Alle door Koops Makelaardij vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
13.2 De huurtarieven bestaan uit éénmalige voor de sleuteloverdracht verschuldigde bedragen.
13.3 Bij tussentijdse beëindiging van welke aard ook, kan geen restitutie van de in rekening gebrachte bemiddelingsprovisie plaatsvinden noch is verrekening hiervan mogelijk bij een volgende overeenkomst.
13.4 Bij koop c/q verkoop van het te huur aangeboden woonhuis bedraagt de bemiddelingsvergoeding (courtage) 1,50 procent van de koopsom vermeerderd met 21% BTW en is verschuldigd bij het notarieel transport.
13.5 Bij koop c/q verkoop van het te huur aangeboden winkel en/of andere bedrijfsruimte bedraagt de bemiddelingsvergoeding 1,85 procent van de koopsom vermeerderd met 21% BTW.
13.6 Koops Makelaardij is te allen tijde gerechtigd haar tarieven te wijzigen.
13.7 Wijzigingen van de tarieven gelden alleen voor nieuwe opdrachten en gaan per direct in. Indien de tarieven verlaagd worden, zijn deze verlaagde tarieven onmiddellijk van toepassing op alle lopende zaken.

14. Betaling
14.1 De aan Koops Makelaardij verschuldigde vergoedingen dienen door de huurder en/of verhuurder voor de sleuteloverdracht te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
14.2 Verhuurder stemt ermee in dat Koops Makelaardij de overeengekomen vergoedingen verrekend met de ontvangen huur en waarborgsom. Het tegoed van de verhuurder wordt door Koops Makelaardij binnen 72 uur, na ontvangst van de gelden, overgeboekt naar de opgegeven bankrekening -(en). Indien de verhuurder rechtstreeks de gelden (huur + waarborgsom) van huurder ontvangt is verhuurder verplicht de verschuldigde bedragen aan Koops Makelaardij binnen 7 (zeven) werkdagen te voldoen.
14.3 Indien Koops Vastgoedbeheer (www.koopsvastgoedbeheer.nl) het verhuurde object in beheer heeft is de Gebruiker verplicht Koops Vastgoedbeheer, gevestigd Gedempte Oude Gracht 152A, 2011 GX Haarlem te machtigen de door Gebruiker verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn Nederlandse bank- of girorekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
14.4 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit door Koops Vastgoedbeheer aan Gebruiker meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is binnen de nieuwe betalingstermijn niet betaald dan is Gebruiker automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Gebruiker is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Koops Vastgoedbeheer, wettelijke rente aan verhuurder verschuldigd over het openstaande bedrag.
14.5 Indien Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Koops Vastgoedbeheer namens de Opdrachtgever de vordering ter incasso uit handen geven. Buiten de hoofdsom en de wettelijk verschuldigde rente is Gebruiker verplicht alle gemaakte in - en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Indien de incasso uit handen wordt gegeven is Opdrachtgever aan Koops Vastgoedbeheer begeleidingskosten verschuldigd. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 20% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 500,-- (vijfhonderd euro).
14.6 Alle betalingen door Gebruiker aan Koops Vastgoedbeheer worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande huurtermijnen en/of verschuldigde kosten van Gebruiker, ongeacht andere vermelding door Gebruiker.
14.7 Enig beroep door Gebruiker op opschorting, verrekening (-en) of aftrek is niet toegestaan.

15. Aansprakelijkheid
15.1 De totale aansprakelijkheid van Koops Makelaardij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met Gebruiker is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximum van de voor de Overeenkomst bedongen vergoeding (excl. BTW) met een maximum van € 5000,-
15.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Koops Makelaardij te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Koops Makelaardij wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
15.3 Iedere aansprakelijkheid van Koops Makelaardij voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Koops Makelaardij niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruiker die veroorzaakt is door derden.
15.4 Koops Makelaardij is niet wettelijk aansprakelijk voor omzeiling van technische voorzieningen door Gebruiker en/of derden.

16. Toestemming/Rechten/Vrijwaring
16.1 De verhuurder garandeert dat de door hem verstrekte informatie, waaronder mede begrepen de verhuurgegevens, foto’s en andere afbeeldingen geen inbreuk maakt op de (intellectuele -) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is. De verhuurder vrijwaart Koops Makelaardij volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door hem verstrekte informatie op www.koopsmakelaardij.nl
16.2 Verhuurder heeft - voor zover van toepassing - voor het verhuren van de (woon -) ruimte de eventueel benodigde toestemming gekregen van c/q kennisgeving gedaan aan:
a. de administrateur van de Vereniging van Eigenaren;
b. de Gemeentelijke Dienst;
c. de hypotheeknemer;
d. de assuradeuren.

16.3 Koops Makelaardij is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor geschillen tussen huurder en verhuurder over de hoogte van de huurprijs alsmede niet voor de eventuele gevolgen van een uitspraak van de Huurcommissie en/of de bevoegde rechter inzake de (hoogte van de) huurprijs en of servicekosten.

17. Verwijzingen
17.1 Koopsmakelaardij.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden, waaronder doch niet uitsluitend de website van www.paraius.nl Koops Makelaardij heeft geen zeggenschap over deze websites. Koops Makelaardij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

18. Beveiliging
18.1 Koops Makelaardij spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Koops Makelaardij laat hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer brengen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de huidige stand van de techniek.

19. Duur en beëindiging
19.1 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 (één) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
19.2 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, bijvoorbeeld door zich zelf via de website of anderszins uit te schrijven.
19.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van alle rechten.

20. Geschillen
20.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem.

Amstelveen, januari 2023